Fergus Heron
Coasts

Falmouth, 2003
C type print, 467 x 410 mm
Previous   <    >   Next